Buurt social website

Privacy policy

Wij hebben een scan doorlopen via https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/
Deze hebben wij 19-11-2020 wederom goed doorlopen.

 

APP GROEP DANSWIJK ALMERE, gevestigd aan tarantellastraat 39 1326 LX Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://gemeentewijk.nl/

tarantellastraat 39 1326 LX Almere

+31840035898

E.Redegeld is de Functionaris Gegevensbescherming van APP GROEP DANSWIJK ALMERE Hij/zij is te bereiken via eric@redegeld-e.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

APP GROEP DANSWIJK ALMERE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Toegang staan wij dan ook niet toe, zelf als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gemeentewijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

APP GROEP DANSWIJK ALMERE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

APP GROEP DANSWIJK ALMERE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van APP GROEP DANSWIJK ALMERE) tussen zit. APP GROEP DANSWIJK ALMERE gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Windows 10, hosting partij in Europa genaamd one.com, 2FA middels app en email.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

APP GROEP DANSWIJK ALMERE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Tijdsduur van een lidmaatschap, bij verlaten APP worden gegevens direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

APP GROEP DANSWIJK ALMERE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

APP GROEP DANSWIJK ALMERE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gemeentewijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. APP GROEP DANSWIJK ALMERE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. APP GROEP DANSWIJK ALMERE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

APP GROEP DANSWIJK ALMERE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gemeentewijk.nl

Vanzelf sprekend is hier ook de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_28-10-2010

Onenigheid

Ruzie, conflicten kunnen altijd optreden. Ook de eigenaar oprichter.

Dit neemt niet weg dat alle bewoners van de Danswijk welkom zijn om toe te treden tot de APP groep.

Mits de normale omgangsregels worden gehanteerd.

Schelden, stalken of bedreigen is niet toegestaan en bij misbruik wordt aangifte gedaan.

 

Whatsapp Danswijk Almere

GRATIS
BEKIJK